Πολιτική Ποιότητας – Σήμανση ISO9001:15

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

  • Παροχή σύννομων υπηρεσιών
  • Παροχή στον πελάτη προϊόντων τεκμηριωμένης ποιότητας & ασφάλειας
  • Μέγιστη ικανοποίηση των εκφρασμένων και μη προσδοκιών των πελατών της
  • Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και εμπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχει προσδιορίσει από την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ αποτελεί την βάση για την επίτευξη του οράματος της εταιρείας. Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στοχεύοντας στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα :

  • Αύξηση εμπιστοσύνης των πελατών
  • Μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς
  • Αύξηση δυναμικότητας
  • Εξοικονόμηση πόρων μέγιστης σημασίας για τη βιωσιμότητα και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης

 

Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας θα παραμένουν ενήμεροι και υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας ως προς την ποιότητα, κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση που επικεντρώνεται στην εμπορία ποιοτικώς καλύτερων προϊόντων, όσο και στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Μόνιμος στόχος και δέσμευση της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού & διαχείρισης δεικτών & στόχων για την ομαλή και σύννομη λειτουργία της,  με απώτερο σκοπό την παροχή καινοτόμων και ποιοτικώς ανώτερων προϊόντων, μετρώντας και βελτιώνοντας τις διεργασίες που η εταιρία έχει αναπτύξει, συμφώνως και με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:15.